Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tương tác liên tục kỹ thuật số…

Nền tảng WEB

Là nhận diện theo kỹ thuật số của bạn, nền tảng web là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nói tóm lại, các nền tảng web bao gồm các trang web lớn, các trang web nhỏ, nền tảng thương mại điện tử, cổng thông tin quản lý tài năng và bất kỳ nền tảng nào bên trong và bên ngoài khác.

Sự chuyên nghiệp của StratAgile trong những công nghệ quan trọng và sự hiểu biết của chúng tôi trong nhiều mã nguồn mở và cấp độ ngôn ngữ doanh nghiệp cho phép chúng tôi tạo ra nền tảng web tương tác và giao tiếp với cơ sở hạ tầng hiện có hoặc mới.

 

 
 
 
Mạng xã hội