Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tạo ý nghĩa của chiến dịch kỹ thuật số của bạn và các chữ số…

Phân tích trang web

Khả năng của chúng tôi trong phân tích web bao gồm quản lý, thực hiện, kiểm toán và báo cáo các số liệu web chính trên một nền tảng thống nhất. Chúng bao gồm theo dõi tiến trình của thương mại điện tử, phân tích sâu và báo cáo theo khoảng thời gian định sẵn. Những phân tích web bao gồm chuyên môn trong phân tích ghi nhận theo dõi của Google, Omniture và Webtrends 

 

 
 
 
Mạng xã hội