Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tạo ý nghĩa của chiến dịch kỹ thuật số của bạn và các chữ số …

Hiểu biết & Phân tích

Phần lưu trữ dữ liệu là làm cho dữ liệu trở thành có ý nghĩa - đó là lý do tại StratAgile, chúng tôi xây dựng các công cụ tự hỗ trợ và trao quyền cho người sử dụng để có được những hiểu biết có ích cho bạn và tổ chức của bạn. Những hiểu biết và khả năng phân tích hỗ trợ là:

  • Phân tích nhóm - nơi chúng ta có thể xác định thái độ mỗi nhóm khách hàng như thế nào và cơ chế chiến dịch nào phù hợp có thể được triển khai để hỗ trợ các cụm cá nhân
  • Phân tích nhánh quyết định - xác định làm thế nào các nhóm khác nhau của những người "thich"đi đến quyết định. Điều này cho phép bạn để xác định những yếu tố ảnh hưởng chính là gì
  • Phân tích hồi quy(thoai lui) - điều này cho phép bạn tìm các ảnh hưởng của việc thay đổi là nguyên nhân trên một phân khúc thị trường

 

 
 
 
Mạng xã hội