Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tương tác liên tục kỹ thuật số .…

Nền tảng tùy chỉnh theo khách hàng

Dựa vào chuyên môn chuyên sâu của chúng tôi trong cả hai khả năng tư vấn và công nghệ, StratAgile sẽ hỗ trợ bạn trong việc phát triển nền tảng tùy chỉnh phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Những nền tảng tùy chỉnh là thích hợp, được phát triển dành riêng cho bạn và phục vụ để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Từ cơ sở hạ tầng CNTT để bảo đảm cho các quy tắc kinh doanh khắt khe, nền tảng tùy chỉnh được yêu cầu cho phép áp dụng nhanh chóng và khả năng mở rộng.

 

 
 
 
Mạng xã hội