Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tạo ý nghĩa của chiến dịch kỹ thuật số của bạn và các số

Xử lý dữ liệu

Để sắp xếp dữ liệu đến, StratAgile sẽ phát triển, tạo ra và hỗ trợ xử lý dữ liệu theo cấu trúc và quy trình công việc cho thương hiệu của bạn. Các bước này bao gồm xác nhận, gỡ lỗi dữ liệu, lọc và sáp nhập các tập tin, và quản lý có hiệu quả cơ sở dữ liệu lớn. Làm sạch dữ liệu là một mắt xích quan trọng có liên quan đến xử lí và loại bỏ các phần tin không chính xác và trùng lặp và các tập tin xác nhận đối với danh sách chính xác của các thực thể. Chúng tôi cũng có các công cụ cho phép bạn lọc các phần tin, hợp nhất các tập tin hoặc kết nối tới nhiều cơ sở dữ liệu.

 

 
 
 
Mạng xã hội