Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Dẫn đầu chiến dịch tiếp thị của bạn…

Đánh giá khách hàng tiềm năng

Đánh giá khách hàng tiềm năng là một phương pháp được sử dụng để xếp hạng triển vọng đối với một quy mô mà nó đại diện cho các giá trị cảm nhận cho một tổ chức. Khả năng xác định này có nghĩa là xếp hạng thương hiệu và tổ chức của bạn và tỷ lệ đơn thuần hơn là đạt nó mà không có mục đích. Với mỗi khách hàng tiềm năng của chúng tôi, dựa trên các thông số riêng, từng khách hàng sẽ được chỉ định một ưu tiên cụ thể riêng..

 

 
 
 
Mạng xã hội