Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Tiếp thị tích hợp dùng mạng và không dùng mạng

Tiếp thị tích hợp

Từ in ra và các sự kiện kỹ thuật số và xã hội, giải pháp marketing của StratAgile sẽ đảm bảo rằng những nỗ lực tiếp thị của bạn được tích hợp và  sẽ sử dụng đầy đủ trên các kênh tiếp thị khác nhau. Bằng cách tận dụng trên nhiều kênh, chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp cận với khách hàng cần các tin nhắn của bạn.

Quản lý đầu đến cuối từ ngoai mạng và trực tuyến trên mạng sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp và cho phép bạn có "tiếng nói"  tiếp thị thống nhất.

 

 
 
 
Mạng xã hội