Stratagile Singapore

(khẳng)định lại tiếp thị số

 
 
Dẫn đầu chiến dịch tiếp thị của bạn…

Dịch vụ trợ giúp chiến dịch (email, SMS, QR)-thư điện tử, tin nhắn,trả lời nhanh

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai nhanh chóng của các chiến dịch, StratAgile cung cấp dịch vụ văn phòng cho các khách hàng của công ty. Những dich vụ này bao gồm việc triển khai eMail, chiến dịch gởi tin nhắn SMS và các chiến dịch thúc đẩy trả lời nhanh. Chúng tôi trợ giúp văn phòng chiến dịch bao gồm cả việc quản lý và báo cáo dữ liệu.

 

 
 
 
Mạng xã hội